Разтворители и реагенти за HPLC


Разтворители и реагенти за HPLC
Разтворители и реагенти за HPLC

Разтворителите на Шарлау за Високоефективна течна хроматография /HPLC/ са на международния пазар от 1982г. и са предпочитани поради тяхното константно високо качество.

Някои от най-често използваните разтворители за течна хроматография са:

Наименование Опаковка Кат.номер
1. Метанол, супраградиент HPLC Methanol, supragradient HPLC grade 1л 2,5л 4л 7л 25л 30л 185л ME0306
2. Метанол, HPLC изократик Methanol, isocratic HPLC grade (254 nm) 1л 2,5л 4л 7л ME0310
3. Етанол абсолютен, градиент HPLC Ethanol absolute, gradient HPLC grade 1л 2,5л 7л 25л 30л 185л ET0010
4. Ацетонитрил, градиент HPLC Acetonitrile, HPLC gradient grade for 240 nm far UV 1л 2,5л 4л 7л 25л 30л AC0329
5. Ацетонитрил, супраградиент HPLC Acetonitrile, supragradient HPLC grade 1л 2.5л 4л 7л 25л 185л AC0331
6. Ледена оцетна киселина, качество за HPLC Acetic acid glacial, HPLC grade 1л 2,5л AC0346
7. Тетрахидрофуран, без стабилизатори, качество за HPLC Tetrahydrofuran, HPLC grade, without stabilizer 1л 2,5л 4л 7л 20л TE0225
8. 1-Пропанол, качество за HPLC 1-Propanol, HPLC grade 1л 2,5л 7л 25л AL0438
9. 2-Пропанол, градиент HPLC 2-Propanol, gradient HPLC grade 1л 2,5л 7л 25л AL0315
10. Хлороформ, стабилизиран с амилен (около 150 ppm) Chloroform, HPLC grade, stabilized with amylene (approx. 150 ppm) 1л 2,5л CL0207
11. 1,2- Дихлороетан, качество за HPLC 1,2-Dichloroethane, HPLC grade 1л 2,5л DI0409
12. Дихлорометан, стабилизиран с етанол Dichloromethane, HPLC grade, stabilized with ethanol 1л 2,5л CL0335
13. 1,4-Диоксан, стабилизиран с (BHT), качество за HPLC 1,4-Dioxan, HPLC grade, stabilized with 1 ppm of 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) 1л 2,5л DI1292
14. Тетрабутиламониев хидроксид, разтвор 0,1 mol/l, качество за HPLC Tetrabutylammonium hydroxide, solution 0,1 mol/l, buffered with phosphates, HPLC grade 250мл 1л TE0115
15. Триетиламин, качество за HPLC Triethylamine, HPLC grade 1л 2,5л TR0218
16. 2,2,4-Триметилпентан, качество за HPLC 2,2,4-Trimethylpentane, HPLC grade 1л 2.5л 7л 25л IS0156
17. n-Хепан, 99%, качество за HPLC n-Heptane, 99%, HPLC grade 1л 2,5л 4л 7л 25л HE0131
18. n-Хексан, 99%, качество за HPLC n-Hexane, 99%, HPLC grade 1л 2,5л 4л HE0242

Това са само част от предлаганите от нас разтворители, ако не намирате продукта, който търсите, моля не се колебайте да се свържите с нас!


Качество “supragradient HPLC grade”
Един от нашите първокласни продукти за течна хроматография е Ацетонитрил супра градиент /supragradient HPLC grade/, който е референтен продукт за постепенно елуиране при много ниски дължини на вълните. Освен Ацетонитрил предлагаме Метанол, Етанол и 2-Пропанол със същото качество.
Качеството на продуктите за градиентен HPLC анализ е гарантирано от уникален метод за контрол „Gradient Elution Test”. Реалната хроматограма е отпечатана върху етикета на всяка бутилка.

Тетрахидрофуран за Гел-инфилтрационна хроматография /GPC/
Този разтворител е стабилизиран по специален начин и може да се използва за съхранение на хроматографски колони, тъй като не образува вредни пероксиди.

Scharlau предлагат набор от йон реактивни двойки, разработени специално за използване с разтворители с клас на чистота за HPLC /Ion-pair Chromatography/. Йонните двойки се използват за селективно увеличаване задържането на заредения аналит в обратната фаза на HPLC. Те се добавят към мобилната фаза и се комбинират с йонни аналити. Неутралните съединения могат да бъдат по-лесно хроматографирани чрез метода на Високоефективна течна хроматография / HPLC/ с обратна фаза.
Пробите с основен характер могат да бъдат разделени чрез прибавяне на анионни йон реактивни двойки- обикновено се използват алкансулфонови киселини /алкансулфонати/.
Пробите с киселинен характер могат да бъдат разделени чрез прибавяне на катионни йон реактивни двойки- обикновено се използват квартерни амониеви или фосфорни соли.

Наименование Опаковка Кат. номер
1. 1-Хептан сулфонова киселина, натриева сол, качество за HPLC 1-Heptane sulfonic acid, sodium salt, HPLC grade 25гр 100гр AC1242
2. 1-Хептан сулфонова киселина, натриева сол, разтвор 0,1 mol/l, качество за HPLC 1-Heptane sulfonic acid, sodium salt, solution 0,1 mol/l, HPLC grade 250мл AC1240
3. 1-Пентан сулфонова киселина, натриева сол монохидрат, качество за HPLC 1-Pentane sulfonic acid, sodium salt monohydrate, HPLC grade 25гр 100гр AC1745
4. 1-Пентан сулфонова киселина, натриева сол, разтвор 0,1 mol/l, качество за HPLC 1-Pentane sulfonic acid, sodium salt, solution 0,1 mol/l, HPLC grade 250мл AC1740
5. 1-Хексан сулфонова киселина, натриева сол монохидрат, качество за HPLC 1-Hexane sulfonic acid, sodium salt monohydrate, HPLC grade 25гр 100гр AC1247
6. 1-Хексан сулфонова киселина, натриева сол, разтвор 0,1 mol/l, качество за HPLC 1-Hexane sulfonic acid, sodium salt, solution 0,1 mol/l, HPLC grade 250мл AC1245
7. 1-Октан сулфонова киселина, натриева сол монохидрат, качество за HPLC 1-Octane sulfonic acid, sodium salt monohydrate, HPLC grade 25гр 100гр AC1702
8. 1-Октан сулфонова киселина, натриева сол, разтвор 0,1 mol/l, качество за HPLC 1-Octane sulfonic acid, sodium salt, solution 0,1 mol/l, HPLC grade 250мл AC1700
9. 1-Бутан сулфонова киселина, натриева сол, качество за HPLC 1-Butane sulfonic acid, sodium salt, HPLC grade 25гр 100гр AC0601
10. 1-Декан сулфонова киселина, натриева сол, качество за HPLC 1-Decane sulfonic acid, sodium salt, HPLC grade 25гр 100гр AC0801
       
11. n-Додецилтриметиламониев бромид, качество за HPLC n-Dodecyltrimethylammonium bromide, HPLC grade 25гр BR0180
12. Хексадецилтриметиламониев бромид, качество за HPLC Hexadecyltrimethylammonium bromide, HPLC grade 25гр BR0170
13. Тетрабутиламониев бромид, качество за HPLC Tetrabutylammonium bromide, HPLC grade 25гр BR0200
14. Тетрабутиламониев хлорид, качество за HPLC Tetrabutylammonium chloride, HPLC grade 10гр TE0118
15. Тетрабутиламониев хидроген сулфат, ion-pairchromatography Tetrabutylammonium hydrogen sulfate, for ion-pair chromatography 10гр 100гр TE0120
16. Тетрабутиламониев йодид, качество за HPLC Tetrabutylammonium iodide, HPLC grade 10гр TE0130

Фирма Scharlau е производител на реактиви за Високоефективна течна хроматография с масспектрометрия /LC-MS/.

Техниката LC-MS съчетава предимствата на хроматографското разделяне с тези на масспектрометрията. Структурната информация за отделените съединения, която се предоставя чрез масспектрометрията, позволява тяхната идентификация и количествено определяне, дори и ако те са в сложни матрици. Тези характеристики правят метода изключително подходящ за анализ на органични съединения в биологични проби и анализ на органични замърсители в компонентите на околната среда. Намира приложение също така в протеомиката и геномиката.
Чувствителността на оборудването за LC-MS се увеличава с използването на по-чисти елуенти. Разтворителите с качество “HPLC grade” не винаги са подходящи за употреба при метода LC-MS, тъй като някои замърсявания, които не са открити от ултравиолетовата спектроскопия, могат да попречат на масспектрометрията.

Разтворителите и смесите с качество LC-MS отговарят на тези нови изисквания и гарантират най-добри резултати благодарение на техните характеристики:

- Ниско съдържание на метални примеси (алкали и алкало-земни катиони)
- Микрофилтрирани през 0,22mkm
- Минимално ниво на киселинност, неалкални
- Ниско съдържание на вода
- Ниско ниво на нелетливи примеси
- Контролирани чрез метода LC-MS
- Опаковани при специални условия
- Партиден анализен сертификат

Разтворители и смеси с качество LC-MS

Наименование Опаковка Кат.номер
1. Ацетонитрил, качество LC-MS Acetonitrile, LC-MS 1л 2,5л AC0371
2. Ледена оцетна киселина, елуент, качество LC-MS Acetic acid glacial, eluent additive for LC-MS 50мл АС0347
3. Ацетонитрил с 0,1% мравчена киселина, качество LC-MS Acetonitrile with 0,1% formic acid, LC-MS АС0373
4. Ацетонитрил с 0,1% трифлуорооцетна киселина, качество LC-MS Acetonitrile with 0,1% trifluoroacetic acid, LC-MS АС0372
5. Амониев ацетат, разтвор, 10 mmol/l във вода, pH=7, качество LC-MS Ammonium acetate, solution 10 mmol/l in water, buffered at pH=7, LC-MS АМ0262
6. Етилацетат, качество LC-MS Ethyl acetate, LC-MS 1л, 2.5л АС0158
7. Мравчена киселина, разтвор 10% във вода, качество LC-MS Formic acid, solution 10% in water, for cleaning purposes, LC-MS AC1075
8. Метанол, качество LC-MS Methanol, LC-MS 1л 2,л ME0326
9. Метанол с 0,1% оцетна киселина, качество LC-MS Methanol with 0,1% acetic acid, LC-MS ME0329
10. Метанол с 0,1% амониев ацетат, качество LC-MS Methanol with 0,1% ammonium acetate, LC-MS ME0330
11. Метанол с 0,1% трифлуорооцетна киселина, качество LC-MS Methanol with 0,1% trifluoroacetic acid, LC-MS ME0327
12. Смес 2-Пропанол/вода, 50:50 Mixture 2-propanol/water, 50:50 (v/v), for cleaning purposes, LC-MS ME0797
13. 2-Пропанол, качество LC-MS 2-Propanol, LC-MS 1л 2,5л AL0326
14. Вода, качество LC-MS Water, LC-MS 1л 2,5л AG0006
15. Вода с 0,1% оцетна киселина, качество LC-MS Water with 0,1% acetic acid, LC-MS AG0009
16. Вода с 0,1% амониев ацетат, качество LC-MS Water with 0,1% ammonium acetate, LC-MS AG0010
17. Вода с 0,1% мравчена киселина, качество LC-MS Water with 0,1% formic acid, LC-MS AG0008
18. Вода с 0,1% трифлуорооцетна киселина, качество LC-MS Water with 0,1% trifluoroacetic acid, LC-MS AG0007

 Солите с качество “HPLC grade” не съдържат UV-абсорбиращи примеси. Производителят гарантира отсъствието на прахови частици в разтворите посредством филтрационен тест.

Наименование Опаковка Кат.номер
1. Амониев ацетат, качество за HPLC Ammonium acetate, HPLC grade 250гр 1кг AM0255
2. Амониев карбонат, качество за HPLC Ammonium carbonate, HPLC grade 250гр AM0267
3. Калиев дихидроген фосфат, качество за HPLC Potassium dihydrogen phosphate, HPLC grade 250гр PO0261
4. ди-Калиев хидроген фосфат трихидрат, качество за HPLC di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, HPLC grade 250гр 1кг PO0270
5. Натриев ацетат трихидрат, качество за HPLC Sodium acetate trihydrate, HPLC grade 250гр 1кг SO0030
6. Натриев хидроген карбонат, качество за HPLC Sodium hydrogen carbonate, HPLC grade 250гр SO0130
7. Натриев формат, качество за HPLC Sodium formate, HPLC grade 250гр SO0325
8. ди-Натриев хидроген фосфат трихидрат, качество за HPLC di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate, HPLC grade 250гр SO0345
9. Натриев лаурил сулфат, за ion-pairchromatography Sodium lauryl sulfate, for ion-pair chromatography 25гр 100гр SO0456

 

Търговия

Промоции

Топ продукти