LC-MS


LC-MS
LC-MS

Фирма Scharlau е производител на реактиви за Високоефективна течна хроматография с масспектрометрия /LC-MS/.

Техниката LC-MS съчетава предимствата на хроматографското разделяне с тези на масспектрометрията. Структурната информация за отделените съединения, която се предоставя чрез масспектрометрията, позволява тяхната идентификация и количествено определяне, дори и ако те са в сложни матрици. Тези характеристики правят метода изключително подходящ за анализ на органични съединения в биологични проби и анализ на органични замърсители в компонентите на околната среда. Намира приложение също така в протеомиката и геномиката.
Чувствителността на оборудването за LC-MS се увеличава с използването на по-чисти елуенти. Разтворителите с качество “HPLC grade” не винаги са подходящи за употреба при метода LC-MS, тъй като някои замърсявания, които не са открити от ултравиолетовата спектроскопия, могат да попречат на масспектрометрията.

Разтворителите и смесите с качество LC-MS отговарят на тези нови изисквания и гарантират най-добри резултати благодарение на техните характеристики:

• Ниско съдържание на метални примеси (алкали и алкало-земни катиони)
• Микрофилтрирани през 0,22mkm
• Минимално ниво на киселинност, неалкални
• Ниско съдържание на вода
• Ниско ниво на нелетливи примеси
• Контролирани чрез метода LC-MS
• Опаковани при специални условия
• Партиден анализен сертификат

Разтворители и смеси с качество LC-MS


Наименование Опаковка Кат.номер
1. Ацетонитрил, качество LC-MS Acetonitrile, LC-MS 1л 2,5л AC0371
2. Ледена оцетна киселина, елуент, качество LC-MS Acetic acid glacial, eluent additive for LC-MS 50мл АС0347
3. Ацетонитрил с 0,1% мравчена киселина, качество LC-MS Acetonitrile with 0,1% formic acid, LC-MS АС0373
4. Ацетонитрил с 0,1% трифлуорооцетна киселина, качество LC-MS Acetonitrile with 0,1% trifluoroacetic acid, LC-MS АС0372
5. Амониев ацетат, разтвор, 10 mmol/l във вода, pH=7, качество LC-MS Ammonium acetate, solution 10 mmol/l in water, buffered at pH=7, LC-MS АМ0262
6. Етилацетат, качество LC-MS Ethyl acetate, LC-MS 1л, 2.5л АС0158
7. Мравчена киселина, разтвор 10% във вода, качество LC-MS Formic acid, solution 10% in water, for cleaning purposes, LC-MS AC1075
8. Метанол, качество LC-MS Methanol, LC-MS 1л 2,л ME0326
9. Метанол с 0,1% оцетна киселина, качество LC-MS Methanol with 0,1% acetic acid, LC-MS ME0329
10. Метанол с 0,1% амониев ацетат, качество LC-MS Methanol with 0,1% ammonium acetate, LC-MS ME0330
11. Метанол с 0,1% трифлуорооцетна киселина, качество LC-MS Methanol with 0,1% trifluoroacetic acid, LC-MS ME0327
12. Смес 2-Пропанол/вода, 50:50 Mixture 2-propanol/water, 50:50 (v/v), for cleaning purposes, LC-MS ME0797
13. 2-Пропанол, качество LC-MS 2-Propanol, LC-MS 1л 2,5л AL0326
14. Вода, качество LC-MS Water, LC-MS 1л 2,5л AG0006
15. Вода с 0,1% оцетна киселина, качество LC-MS Water with 0,1% acetic acid, LC-MS AG0009
16. Вода с 0,1% амониев ацетат, качество LC-MS Water with 0,1% ammonium acetate, LC-MS AG0010
17. Вода с 0,1% мравчена киселина, качество LC-MS Water with 0,1% formic acid, LC-MS AG0008
18. Вода с 0,1% трифлуорооцетна киселина, качество LC-MS Water with 0,1% trifluoroacetic acid, LC-MS AG0007

 

Търговия

Промоции

Топ продукти