Synthesis gradeРазтворители и реагенти, използвани в органичния синтез. Продуктите с качество „синтетично чисти” са предназначени предимно за промищлена употреба.

 

Наименование Опаковка Кат.номер
1. Ледена оцетна киселина Acetic acid glacial, synthesis grade 1л 2,5л 5л 25л AC0343
2. Ацетон Acetone, synthesis grade 1л 2,5л 5л 25л AC0306
3. Ацетилацетон Acetylacetone, synthesis grade 250мл 1л 25л AC0220
4. n-Амилов алкохол n-Amyl alcohol, synthesis grade 1л 2,5л 5л 25л AL0127
5. Анилин Aniline, synthesis grade 1л 2,5л 25л AN0345
6. Бензен Benzene, synthesis grade 1л 2,5л 5л 25л 200л BE0030
7. Бензилов алкохол Benzyl alcohol, synthesis grade 1л 2,5л 5л 25л 200л AL0160
8. 2-Бутилов алкохол 2-Butanol, synthesis grade 1л 2,5л 5л 25л AL0176
9. tert-Бутилов алкохол tert-Butanol, synthesis grade 1л 5л 25л AL0180
10. n-Бутилов ацетат n-Butyl acetate, synthesis grade 1л 2,5л 5л AC0090
11. Хлороформ, стабилизиран с етанол Chloroform, synthesis grade, stabilized with ethanol 1л 2,5л 5л 25л CL0198
12. 1,2-Дихлоробензен 1,2-Dichlorobenzene, synthesis grade 1л 2,5л 5л DI0382
13. Дихлорметан, стабилизиран с около 50 ppm амилен Dichloromethane, synthesis grade, stabilized with approx. 50 ppm of amylene 1л 2,5л 5л 25л 200л CL0329
14. Диетаноламин Diethanolamine, synthesis grade 1л 2,5л 5л DI0470
15. Диетилов етер, стабилизиран с около 7 ppm 2,6-Ди-терт-бутил-4-метилфенол (BHT) Diethyl ether, synthesis grade, stabilized with approx. 7 ppm of 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) 1л 2,5л 5л 7л 25л ET0077
16. Диизопропилов етер, стабилизиран с около 10 ppm 2,6-Ди-терт-бутил-4-метилфенол (BHT) Diisopropyl ether, synthesis grade, stabilized with approx. 10 ppm of 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) 1л 2,5л 5л 25л ET0085
17. N,N-Диметилформамид N,N-Dimethylformamide, synthesis grade 1л 2,5л 5л DI1061
18. Диметил сулфоксид Dimethyl sulfoxide, synthesis grade 1л 2,5л 5л 25л SU0150
19. Етанол, абсолютен Ethanol absolute, synthesis grade 1л 5л 25л ET0002
20. Етаноламин Ethanolamine, synthesis grade 1л 2,5л ET0027
21. Етилацетат Ethyl acetate, synthesis grade 1л 2,5л 5л 7л 25л 30л 200л AC0140
22. Етилен гликол монобутил етер Ethylene glycol monobutyl ether, synthesis grade ET0175
23. Етилен гликол моноетил етер Ethylene glycol monoethyl ether, synthesis grade 1л 2,5л 5л ET0180
24. Етилен гликол монометил етер Ethylene glycol monomethyl ether, synthesis grade 1л 2,5л 5л 25л ET0190
25. Етил метил кетон Ethyl methyl ketone, synthesis grade 1л 2,5л 5л 25л ME0454
26. n-Хептан, 95% n-Heptane, 95%, synthesis grade 1л 2,5л 25л 200л HE0123
27. Хексан, фракция при обработка на петрол Hexane, fraction from petroleum, synthesis grade 1л 2,5л 5л 7л 25л HE0219
28. Изобутанол Isobutanol, synthesis grade 1л 2,5л 5л 25л AL0293
29. Метанол Methanol, synthesis grade 1л 5л 25л 200л ME0300
30. Метилов ацетат Methyl acetate, synthesis grade 1л 2,5л AC0207
31. Метил изобутил кетон Methyl isobutyl ketone, synthesis grade 1л 2,5л 5л 25л ME0490
32. n-Пентан, 95% n-Pentane, 95%, synthesis grade 1л 2,5л 5л 25л PE0092
33. Петролеев етер, температура на кипене 40 - 60 °C Petroleum ether, boiling range 40 - 60 °C, synthesis grade 1л 2,5л 5л 25л ET0090
34. 2-Пропанол 2-Propanol, synthesis grade 1л 2,5л 5л 25л AL0310
35. Пиридин Pyridine, synthesis grade 1л 2,5л 5л 25л PI0120
36. Тетрахидрофуран, стабилизиран с 2,6-Ди-терт-бутил-4-метилфенол (BHT) Tetrahydrofuran, synthesis grade, stabilized with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) 1л 2,5л 5л 25л TE0219
37. Толуен Toluene, synthesis grade 1л 2,5л 5л 25л TO0072
38. Трихлоретен Trichloroethene, synthesis grade, stabilized with ethanol 5л 25л TR0149
39. Ксилен, смес от изомери Xylene, mixture of isomers, synthesis grade 1л 2,5л 5л 25л 200л XI0050

 

Търговия

Промоции

Топ продукти