Anhydrous solventsВисоко пречистени разтворители и реагенти с много ниско съдържание на вода

- Отлично качество!

- С цел да се премахнат всякакви следи от влага, вътрешността на опаковката се обработва със сух азот, а самите бутилки се затварят със специална капачка от PTFE/ еластомер/ PTFE септа, след което се опаковат под вакуум в допълнителна алуминиева торбичка.

- Съдържанието на вода е контролирано чрез кулометрично титруване по метода на Карл Фишер.

- Безводните разтворители се доставят в разфасовки от 100мл, 500мл и 1л.

- Срок на госност – 3 години.

Наименование Чистота (%) Вода (ppm) Опаковка Кат.номер
1. Ацетон, анхидрид, 99,8% Acetone, anhydrous, 99,% 99.8 50 500мл 1л AC0319
2. Ацетонитрил, анхидрид, 99,9% Acetonitrile, anhydrous 99,9% 99.9 10 500мл 1л AC0326
3. Бензен, анхидрид, 99,5% Benzene, anhydrous, 99,5% 99.5 50 500мл 1л BE0032
4. Бензилов алкохол, анхидрид Benzyl alcohol, anhydrous, 99,5% 99.5 100 500мл 1л AL0163
5. 1-Бутанол, анхидрид, 99,5% 1-Butanol, anhydrous, 99,5% 99.5 100 500мл 1л AL0172
6. 2-Бутанол, анхидрид, 99,5% 2-Butanol, anhydrous, 99% 99.5 100 100мл 500мл 1л AL0178
7. терт-Бутил метил етер, анхидрид, 99,5% tert-Butyl methyl ether, anhydrous, 99,5% 99.5 50 500мл 1л ME0555
8. Хлороформ, анхидрид, 99,9%, стабилизиран с 150ppm амилен Chloroform, anhydrous, 99,9%, stab.150 ppm of amylene 99.9 30 500мл 1л CL0202
9. Циклохексан, анхидрид Cyclohexane, anhydrous 99.5 50 500мл 1л CI0030
10. 1,2-Дихлоретан, анхидрид 1,2-Dichloroethane, anhydrous 99.5 50 500мл 1л DI0411
11. Диизопропилов етер, анхидрид, 99%, стабилизиран с 10ppmBHT Disopropyl ether, anhydrous, 99%, stab.10 ppm BHT 99 50 500мл 1л ET0089
12. N,N-Диметилацетамид, анхидрид N,N- Dimethylacetamide, anhydrous 99 50 500мл 1л DI0861
13. N,N-Диметилформамид, анхидрид, 99,9% N,N-Dimethylformamide, anhydrous, 99,8% 99.8 50 500мл 1л DI1063
14. Диметил сулфоксид, анхидрид, 99,7% Dimethyl sulfoxide, anhydrous, 99,7% 99.7 50 500мл 1л SU0152
15. 1,4-Диоксан, анхидрид, 99,8%, стабилизиран с 2,5ppm BHT 1,4-Dioxane, anhydrous, 99,8%, stab.2,5 ppm BHT 99.8 50 500мл 1л DI1288
16. Етил ацетат, анхидрид, 99,5% Ethyl acetate, anhydrous, 99,5% 99.9 50 500мл 1л AC0144
17. n-Хептан, 99%, анхидрид n-Heptane, 99%, anhydrous 99 30 500мл 1л HE0126
18. n-Хексан, 96%, анхидрид n-Hexane, 96%, anhydrous 96 20 500мл 1л HE0233
19. Метанол, анхидрид, 99,9% Methanol, anhydrous, 99,9% 99.9 30 500мл 1л ME0314
20. Метил ацетат, анхидрид Methyl acetate, anhydrous 99 100 500мл 1л AC0211
21. 1-Метил-2-пиролидон, анхидрид 1-Methyl-2-pirrolidone, anhydrous 99.5 50 500мл 1л ME0498
22. 2-Пропанол, анхидрид, 99,8% 2-Propanol, anhydrous, 99,8% 99.8 50 500мл 1л AL0317
23. Пиридин, анхидрид Pyridine, anhydrous 99.5 50 500мл 1л PI0125
24. Тетрахидрофуран, анхидрид, 99,9%, стабилизиран с 250ppm BHT Tetrahydrofuran, anhydrous, 99,9%, stabilized with 250 ppm BHT 99.9 50 500мл 1л TE0222
25. Толуол, анхидрид, 99,8% Toluene, anhydrous, 99,8% 99.8 30 500мл 1л TO0084
26. 2,2,4-Триметилпентан, анхидрид 2,2,4-Trimethylpentane, anhydrous 99.5 30 500мл 1л IS0161

 

Anhydrous solvents with molecular sieves– Високо пречистени разтворители и реагенти с много ниско съдържание на вода и молекулярни сита

Наименование Чистота (%) Вода (ppm) Опаковка Кат.номер
1. Ацетонитрил, анхидрид, с молекулярни сита Acetonitrile, anhydrous, with molecular sieves 99.9 50 AC0370
2. Бензен, анхидрид, с молекулярни сита Benzene, anhydrous, with molecular sieves 99.5 50 BE0038
3. терт-Бутил метил етер, анхидрид, с молекулярни сита tert-Butyl methyl ether, anhydrous, with molecular sieves 99.5 50 ME0556
4. Хлороформ, анхидрид, с молекулярни сита, стабилизиран с 150ppm амилен Chloroform, anhydrous, with molecular sieves, stab.150 ppm of amylene 99.9 50 CL0219
5. Циклохексан, анхидрид, с молекулярни сита Cyclohexane, anhydrous, with molecular sieves 99.5 50 CI0029
6. Дихлорметан, анхидрид, с молекулярни сита Dichloromethane, anhydrous, with molecular sieves 99.9 50 CL0350
7. Диетилов етер, анхидрид, с молекулярни сита, стабилизиран с 7ppmBHT Diethyl ether, anhydrous, with molecular sieves, stab.7 ppm BHT 99.5 50 ET0074
8. N,N-Диметилацетамид, анхидрид, с молекулярни сита N,N- Dimethylacetamide, anhydrous, with molecular sieves 99.5 50 DI0863
9. N,N-Диметилформамид, анхидрид, с молекулярни сита N,N-Dimethylformamide, anhydrous, with molecular sieves 99.8 50 DI1073
10. Диметил сулфоксид, анхидрид, с молекулярни сита Dimethyl sulfoxide, anhydrous, with molecular sieves 99.7 50 SU0158
11. 1,4-Диоксан, анхидрид, с молекулярни сита 1,4-Dioxane, anhydrous, with molecular sieves 99.5 50 DI1294
12. Етил ацетат, анхидрид, с молекулярни сита Ethyl acetate, anhydrous, with molecular sieves 99.9 50 AC0141
13. n-Хептан, 99%, анхидрид, с молекулярни сита n-Heptane, 99%, anhydrous, with molecular sieves 99 50 HE0129
14. n-Хексан, 96%, анхидрид, с молекулярни сита n-Hexane, 96%, anhydrous, with molecular sieves 96 50 HE0236
15. Метанол, анхидрид, с молекулярни сита Methanol, anhydrous, with molecular sieves 99.8 50 ME0325
16. 1-Метил-2-пиролидон, анхидрид, с молекулярни сита 1-Methyl-2-pirrolidone, anhydrous, with molecular sieves 99.5 50 ME0502
17. 2-Пропанол, анхидрид, с молекулярни сита 2-Propanol, anhydrous, with molecular sieves 99.5 50 AL0324
18. Пиридин, анхидрид, с молекулярни сита Pyridine, anhydrous, with molecular sieves 99.5 50 PI0126
19. Тетрахидрофуран, анхидрид,с молекулярни сита, стабилизиран с BHT Tetrahydrofuran, anhydrous, with molecular sieves, stabilized with BHT 99.5 50 TE0229
20. Толуол, анхидрид, с молекулярни сита Toluene, anhydrous, with molecular sieves 99.8 50 TO0087
21. 2,2,4-Триметилпентан, анхидрид, с молекулярни сита 2,2,4-Trimethylpentane, anhydrous, with molecular sieves 99.5 30 IS0164

Търговия

Промоции

Топ продукти