ICP grade


ICP grade
ICP grade

Стандарти за калибриране за Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP)

Наименование Опаковка Кат.номер
1. Алуминий, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Al за ICP (алуминий в азотна киселина 2%) Aluminium, standard solution 1000 mg/l Al for ICP (aluminium in nitric acid 2%) 100мл AL0753
2. Антимон,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Sb за ICP (антимон в солна киселина 10%) Antimony, standard solution 1000 mg/l Sb for ICP (antimony in hydrochloric acid 10%) 100мл AN0444
3. Арсен,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l As за ICP (арсенв азотна киселина 2%) Arsenic, standard solution 1000 mg/l As for ICP (arsenic in nitric acid 2%) 100мл AR0155
4. Барий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Ba за ICP (бариев карбонат в азотна киселина 2%) Barium, standard solution 1000 mg/l Ba for ICP (barium carbonate in nitric acid 2%) 100мл BA0015
5. Берилий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Be за ICP (берилиев оксид в солна киселина 2%) Beryllium, standard solution 1000 mg/l Be for ICP (beryllium oxide in hydrochloric acid 2%) 100мл BE0345
6. Бисмут,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Bi за ICP (бисмут в азотна киселина 2%) Bismuth, standard solution 1000 mg/l Bi for ICP (bismuth in nitric acid 2%) 100мл BI0135
7. Бор,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l B за ICP (борна киселина във вода) Boron, standard solution 1000 mg/l B for ICP (boric acid in water) 100мл BO0017
8. Кадмий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Cd за ICP (кадмий в азотна киселина 2%) Cadmium, standard solution 1000 mg/l Cd for ICP (cadmium in nitric acid 2%) 100мл CA0044
9. Калций,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Ca за ICP (калциев карбонат в азотна киселина 2%) Calcium, standard solution 1000 mg/l Ca for ICP (calcium carbonate in nitric acid 2%) 100мл CA0179
10. Церий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Ce за ICP (цериев (IV) оксид в азотна киселина 5%) Cerium, standard solution 1000 mg/l Ce for ICP (cerium (IV) oxide in nitric acid 5%) 100мл CE0037
11. Цезиум,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Cs за ICP (цезиев хлорид във вода Cesium, standard solution 1000 mg/l Cs for ICP (cesium chloride in water) 100мл CE0107
12. Хром,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Cr за ICP (хромен (III) нитрат нонахидрат в азотна киселина 2%) Chromium, standard solution 1000 mg/l Cr for ICP (chromium (III) nitrate nonahydrate in nitric acid 2%) 100мл CR0226
13. Кобалт,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Co за ICP (кобалт в азотна киселина 2%) Cobalt, standard solution 1000 mg/l Co for ICP (cobalt in nitric acid 2%) 100мл CO0013
14. Мед,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Cu за ICP (мед в азотна киселина 2%) Copper, standard solution 1000 mg/l Cu for ICP (copper in nitric acid 2%) 100мл CO0080
15. Диспросий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lDy за ICP (диспросиев оксид в азотна киселина 2%) Dysprosium, standard solution 1000 mg/l Dy for ICP (dysprosium oxide in nitric acid 2%) 100мл DI1300
16. Ербий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lEr за ICP (ербиев оксид в азотна киселина 2%) Erbium, standard solution 1000 mg/l Er for ICP (erbium oxide in nitric acid 2%) 100мл ER0030
17. Европий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lEu за ICP (европиев (III) оксид в азотна киселина 2%) Europium, standard solution 1000 mg/l Eu for ICP (europium (III) oxide in nitric acid 2%) 100мл EU0051
18. Гадолиний,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lGd за ICP (гадолиниев оксид в азотна киселина 2%) Gadolinium, standard solution 1000 mg/l Gd for ICP (gadolinium oxide in nitric acid 2%) 100мл GA0010
19. Галий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lGa за ICP (галий в азотна киселина 2%) Gallium, standardsolution 1000 mg/lGaforICP (galliuminnitricacid 2%) 100мл GA0035
20. Германий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lGe за ICP (германий в азотна киселина 5%+хидрофлуорна киселина 1%) Germanium, standardsolution 1000 mg/lGeforICP (germaniuminnitricacid 5% + hydrofluoricacid 1%) 100мл GE0071
21. Злато,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Au за ICP (златo в солна киселина 5%) Gold, standardsolution 1000 mg/lAuforICP (goldinhydrochloricacid5%) 100мл OR0062
22. Хафний,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Hf за ICP (хафний в азотна киселина 5%+хидрофлуорна киселина 1%) Hafnium, standardsolution 1000 mg/lHfforICP (hafniuminnitricacid 5% + hydrofluoricacid 1%) 100мл HA0010
23. Холмий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Ho за ICP (холмиев (III) оксид в азотна киселина 2%) Holmium, standardsolution 1000 mg/lHoforICP (holmium (III)oxide innitricacid2%) 100мл HO0010
24. Индий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l In за ICP (индий в азотна киселина 2%) Indium, standardsolution 1000 mg/lInforICP (indiuminnitricacid2%) 100мл IN0087
25. Иридий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Ir за ICP (амониев хексахлороиридат (IV) в солна киселина 5%) Indium, standardsolution 1000 mg/lIrforICP (ammonium hexacloroiridate (IV) in hydrochloric acid 5%) 100мл IR0010
26. Желязо,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Fe за ICP (желязо в азотна киселина 2%) Iron, standard solution 1000 mg/l Fe for ICP (ironin nitric acid 2%) 100мл HI0290
27. Лантан,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lLa за ICP (лантанов оксид в азотна киселина 2%) Lanthanum, standardsolution 1000 mg/lLaforICP (lanthanum oxideinnitricacid 2%) 100мл LA0080
28. Олово,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Pb за ICP (олово в азотна киселина 2%) Lead, standard solution 1000 mg/l Pb for ICP (lead in nitric acid 2%) 100мл PL0107
29. Литий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Li за ICP (литиев карбонат в азотна киселина 2%) Lithium, standard solution 1000 mg/l Li for ICP (lithium carbonate in nitric acid 2%) 100мл LI0063
30. Лутетий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Lu за ICP (лутетиев оксид в азотна киселина 2%) Lutetium, standard solution 1000 mg/l Lu for ICP (lutetium oxide in nitric acid 2%) 100мл LU0015
31. Магнезий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Mg за ICP (магнезий в азотна киселина 2%) Magnesium, standard solution 1000 mg/l Mg for ICP (magnesium in nitric acid 2%) 100мл MA0015
32. Манган,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Mn за ICP (манган в азотна киселина 2%) Manganese, standard solution 1000 mg/l Mn for ICP (manganese in nitric acid 2%) 100мл MA0115
33. Живак,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Hg за ICP (живак в азотна киселина 5%) Mercury, standard solution 1000 mg/l Hg for ICP (mercury in nitric acid 5%) 100мл ME0115
34. Молибден,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Mo за ICP (молибден в амоняк 2%) Molybdenum, standard solution 1000 mg/l Mo for ICP (molybdenum in ammonia 2%) 100мл MO0023
35. Неодимий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Nd за ICP (неодимиев оксид в азотна киселина 2%) Neodymium, standard solution 1000 mg/l Nd for ICP (neodymium oxide in nitric acid 2%) 100мл NE0063
36. Никел,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Ni за ICP (никел в азотна киселина 2%) Nickel, standard solution 1000 mg/l Ni for ICP (nickel in nitric acid 2%) 100мл NI0125
37. Ниобий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Nb за ICP (ниобий в азотна киселина 5%+хидрофлуорна киселина 1%) Niobium, standard solution 1000 mg/l Nb for ICP (niobium in nitric acid 5%+hydrofluoric acid 1%) 100мл NI0070
38. Осмий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Os за ICP (амониев хексахлороосмат (IV) в солна киселина 5%) Osmium, standard solution 1000 mg/l Os for ICP (ammonium hexachloroosmate (IV) in hydrochloric acid 5%) 100мл OS0055
39. Паладий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Pd за ICP (паладийв солна киселина 5%) Palladium, standard solution 1000 mg/l Pd for ICP (palladium in hydrochloric acid 5%) 100мл PA0065
40. Фосфор,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l P за ICP (амониев дихидроген фосфат в сярна киселина 0,05%) Phosphorus, standard solution 1000 mg/l P for ICP (ammonium dihydrogen phosphate in sulphuric acid 0,05%) 100мл FO0035
41. Платина,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Pt за ICP (платина в солна киселина 5%) Platinum, standard solution 1000 mg/l Pt for ICP (platinum in hydrochloric acid 5%) 100мл PT0005
42. Калий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lK за ICP (калиев нитрат във вода) Potassium, standardsolution 1000 mg/lKforICP (potassiumnitrateinwater) 100мл PO0108
43. Прасеодимий, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lPr за ICP (пресеодимиев оксид в азотна киселина 2%) Praseodymium, standardsolution 1000 mg/lPrforICP (praseodymium oxide in nitric acid 2%) 100мл PR0010
44. Рений, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lRe за ICP (амониев перренат (VII) във вода) Rhenium, standardsolution 1000 mg/lReforICP (ammonium perrhenate (VII) in water) 100мл RE0077
45. Родий, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lRh за ICP (амониев хексахлорородат в солна киселина 5%) Rhodium, standardsolution 1000 mg/lRhforICP (ammonium hexachlororhodate in hydrochloric acid 5%) 100мл RO0022
46. Рубидий, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lRb за ICP (рубидиев хлорид във вода) Rubidium, standardsolution 1000 mg/lRbforICP (rubidiumchlorideinwater) 100мл RU0020
47. Рутений, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lRu за ICP (амониев хексахлорорутенат в солна киселина 5%) Ruthenium, standardsolution 1000 mg/lRuforICP (rubidiumchlorideinwater) 100мл RU0062
48. Самарий, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lSm за ICP (самариев оксид в азотна киселина 2%) Samarium, standardsolution 1000 mg/lSmforICP (samarium oxide in nitric acid 2%) 100мл SA0210
49. Скандий, стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lSc за ICP (скандиев оксид в азотна киселина 2%) Scandium, standardsolution 1000 mg/lScforICP (scandium oxide in nitric acid 2%) 100мл ES0020
50. Селен,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lSe за ICP (селен в азотна киселина 2%) Selenium, standard solution 1000 mg/l Se for ICP (selenium in nitric acid 2%) 100мл SE0015
51. Силикон,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lSi за ICP (натриев метасиликат във вода) Silicon, standardsolution 1000 mg/lSiforICP (sodium metasilicate in water) 100мл SI0015
52. Сребро,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lAg за ICP (сребро в азотна киселина 2%) Silver, standard solution 1000 mg/l Ag for ICP (silver in nitric acid 2%) 100мл PL0007
53. Натрий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lNa за ICP (натриев нитрат във вода) Sodium, standard solution 1000 mg/l Na for ICP (sodium nitrate in water) 100мл SO0008
54. Стронций,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lSr за ICP (стронциев карбонат в азотна киселина) Strontium, standard solution 1000 mg/l Sr for ICP (strontium carbonate in nitric acid 2%) 100мл ES0179
55. Сяра,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lS за ICP (амониев сулфат във вода) Sulfur, standard solution 1000 mg/l S for ICP (ammonium sulfate in water) 100мл AZ0039
56. Тантал,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lTa за ICP (тантал в азотна киселина 5% + хидрофлуорна киселина 1%) Tantalum, standard solution 1000 mg/l Ta for ICP (tantalum in nitric acid 5% + hydrofluoric acid 1%) 100мл TA0200
57. Телур,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lTеза ICP (телур в солна киселина 20%) Tellurium, standard solution 1000 mg/l Te for ICP (tellurium in hydrochloric acid 20%) 100мл TE0022
58. Тербий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lTb за ICP (тербиев оксид в азотна киселина 2%) Terbium, standardsolution 1000 mg/lTbforICP (terbium oxide in nitricacid 2%) 100мл TE0022
59. Талий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lTl за ICP (талиев нитрат в азотна киселина 2%) Thallium, standard solution 1000 mg/l Tl for ICP (thallium(I) nitrate in nitric acid 2%) 100мл TA0030
60. Тулий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lTm за ICP (тулиев оксид в азотна киселина 2%) Thulium, standard solution 1000 mg/l Tm for ICP (thulium oxide in nitric acid 2%) 100мл TU0006
61. Калай,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/l Snза ICP (калай в солна киселина 10%) Tin, standardsolution 1000 mg/lSnforICP (tininhydrochloricacid 10%) 100мл ES0059
62. Титан,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lTi за ICP (титан в азатна киселина 5%+ флуороводородна киселина 1%) Titanium, standard solution 1000 mg/l Ti for ICP (titanium in nitric acid 5% + hydrofluoric acid 1%) 100мл TI0364
63. Волфрам,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lW за ICP (волфрам в амоняк 2%) Tungsten, standard solution 1000 mg/l W for ICP (tungsten in ammonia 2%) 100мл TU0015
64. Ванадий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lV за ICP (амониев монованадат в азотна киселина 2%) Vanadium, standard solution 1000 mg/l V for ICP (ammonium monovanadate in nitric acid 2%) 100мл VA0075
65. Итербий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lYb за ICP (итербиев оксид в азотна киселина 2%) Ytterbium, standard solution 1000 mg/l Yb for ICP (ytterbium oxide in nitric acid 2%) 100мл IT0003
66. Итрий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lY за ICP (итриев оксид в азотна киселина 2%) Yttrium, standard solution 1000 mg/l Y for ICP (yttrium oxide in nitric acid 2%) 100мл IT0010
67. Цинк,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lZn за ICP (цинк в азотна киселина 2%) Zinc, standardsolution 1000 mg/lZnforICP (zincinnitricacid 2%) 100мл CI0128
68. Цирконий,стандартен разтвор, проследим до SRM от NIST, 1000mg/lZr за ICP (цирконий в азотна киселина 5% +флуороводородна киселина 1%) Zirconium, standardsolution 1000 mg/lZrforICP (zirconiuminnitricacid 5% + hydrofluoricacid 1%) 100мл CI0255
  Мултиелементни стандартни разтвори за ICP    
69. ICP мултиелементен стандартен разтвор I, 3 елемента в солна киселина 2% ICP multielement calibration standard solution I, 3 elements in hydrochloric acid 2% 100мл MU0101
70. ICP мултиелементен стандартен разтвор II, 4 елемента в азотна киселина 2% ICP multielement calibration standard solution II, 4 elements in nitric acid 2% 100мл MU0102
71. ICP мултиелементен стандартен разтвор III, 4 елемента в солна киселина 1% ICP multielement calibration standard solution III, 4 elements in hydrochloric acid 1% 100мл MU0103
72. ICP мултиелементен стандартен разтвор IV, 7 елемента в азотна киселина 5% ICP multielement calibration standard solution IV, 4 elements in nitric acid 5% 100мл MU0104
73. ICP мултиелементен стандартен разтвор V, 12 елемента в царска вода 5% ICP multielement calibration standard solution V, 12 elements in aqua regia 5% 100мл MU0105
74. ICP мултиелементен стандартен разтвор VI, 16 елемента в азотна киселина 10% ICP multielement calibration standard solution VI, 16 elements in nitric acid 10% 100мл MU0106
75. ICP мултиелементен стандартен разтвор VII, 7 елемента в солна киселина 20% ICP multielement calibration standard solution VII, 7 elements in hydrochloric acid 20% 100мл MU0107
76. ICP мултиелементен стандартен разтвор VIII, 16 елемента в азотна киселина 5% ICP multielement calibration standard solution VIII, 16 elements in nitric acid 5% 100мл MU0108
77. ICP мултиелементен стандартен разтвор IX, 9 елемента в азотна киселина 5% ICP multielement calibration standard solution IX, 9 elements in nitric acid 5% 100мл MU0109
78. ICP мултиелементен стандартен разтвор X, 26 елемента в азотна киселина 5% 100мл MU0110

Търговия

Промоции

Топ продукти